Đạm Cà Mau muốn kiếm tiền từ quảng cáo

Admin

Là một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh phân bón đơn thuần, Đạm Cà Mau đang muốn kiếm tiền từ hoạt động quảng cáo thay vì chỉ chi tiền cho hoạt động này.